Hi, please let us know how we can improve further.

Khiếu nại đã nhiều năm vẫn chưa giải quyết thỏa đáng

Có một vụ việc khiếu nại đã nhiều năm nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi muốn đăng tin này lên Yahoo thì làm thế nào??

44th xếp hạng
bình chọn
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
Tin Tức Công Dân - Việt Nam chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

0 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...

Phản hồi và tài liệu giải đáp