Hi, please let us know how we can improve further.

Việt Nam xếp hạng 123/176 nước Tham những nhất thế giờ. Mình là Xã Hội Chủ Nghĩa, Do dân, vì dân, mà có 123. Chứng tỏ chính quyền vẫn...

Chứng tỏ rằng nước ta vẫn chưa hẳn XHCN đúng chất.

44th xếp hạng
bình chọn
Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Bạn có lượt bình chọn (?) (Đang xử lý…)
Hiệp chia sẻ ý kiến  ·   ·  Báo ý kiến không hợp lệ…  ·  Admin →

0 nhận xét

Đăng nhập
Đăng nhập với tên (Đăng xuất)
Đang gửi...

Phản hồi và tài liệu giải đáp