Hi, please let us know how we can improve further.

Chạy theo nước ngoài bỏ truyền thống trí thức vậy hả, dẹp hết đi

14th ranked
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • yahoo
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  2 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • yahoo
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • ThảoThảo commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Ông "Tiến sĩ giao sư" j đấy học tới lớp mấy hay mua bang thế? Hiểu thế nào là tet cổ truyền k ha? Nói ra quan điểm mà ko bit suy luận...dẹp cái bằng đó đi là vừa...ngu học quá

   Feedback and Knowledge Base